Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół szkolno-Przedszkolny nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsp1gliwice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-02-13

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
• zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
• dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
• dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.


Deklaracje sporządzono dnia: 2020-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Pieczonka, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp1.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2304688. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Istnieją trzy dostępne wejścia. Wejście główne dla uczniów szkoły, nauczycieli oraz interesantów, które prowadzi schodami w dół do szatni szkolnej, a schodami w górę do wejścia przedszkolnego. Drugie wejście usytuowane w tylnej części budynku do którego prowadzą tylko schody - prowadzi do części przedszkolnej. Trzecie wejście usytuowane jest od strony parkingu i znajduje się na poziomie terenu, nie ma schodów ani podjazdów - jest pozbawione barier architektonicznych i umożliwia wjazd wózkiem.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dojście na poszczególne kondygnację możliwe jest tylko schodami. Brak wind wewnętrznych i zewnętrznych oraz podjazdów, Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły do budynku szkoły ma możliwość wejścia osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym umówieniu).
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.