Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Zapowiedzi

Zapowiedzi

2019/2020

Aktualnosci_m
KONKURSY PRZEDMIOTOWE organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
21.10.2019
Zapraszamy naszych uczniów do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkursy z poszczególnych przedmiotów w naszej szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach i na gazetce Samorządu Uczniowskiego. Zagadnienia (zakresy wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury na poszczególne stopnie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego) i terminy zostały również przekazane zainteresowanym uczniom przez nauczycieli uczących danego przedmiotu.
Kryteria kwalifikacji uczestników do poszczególnych stopni konkursu:
1) do I stopnia (szkolnego) przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności-zgłoszenie u nauczyciela danego przedmiotu,
2) do II stopnia (rejonowego) kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,
3) do III stopnia (wojewódzkiego) kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego, którzy na tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020, a także Regulaminy, umieszczane są na stronach internetowych organizatorów.
http://www.kuratorium.katowice.pl
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

Informacje oparte są o Decyzję nr OA-OR.110.1.26.2019 Śląskiego Kuratora Oświaty z 9 września 2019 roku w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 ze zm.) p o s t a n a w i a m, co następuje: 1. Zorganizować w roku szkolnym 2019/2020 na terenie województwa śląskiego: 1) dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z: a) Języka Polskiego, b) Matematyki, c) Historii; d) Biologii, e) Geografii, f) Fizyki, g) Chemii, h) Języka Angielskiego, i) Języka Niemieckiego, j) Języka Francuskiego, k) Języka Hiszpańskiego, l) Języka Rosyjskiego.
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.