Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych - oddział 3,4-latki (pdf)


Lista kandydatów przyjętych - oddział 5,6-latki (pdf)


Szanowni Państwo
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do 27.04.2022r. do godz. 15.00.
Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych - oddział 3,4-latki (pdf)


Lista kandydatów zakwalifikowanych - oddział 5,6-latki (pdf)


Lista kandydatów niezakwalifikowanych - oddział 3,4-latki - może być zakwalifikowany w innej placówce (pdf)


Lista kandydatów niezakwalifikowanych - oddział 5,6-latki - może być zakwalifikowany w innej placówce (pdf)


Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych (pdf)


Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola (docx)Szanowni Państwo
15 marca 2022 o godzinie 9:00 rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich w Gliwicach. W tym celu zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:
- informator zawierający oferty przedszkoli;
- wniosek o przyjęcie kandydata;
- instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej
- zasady dotyczące składania wniosku i wymaganych dokumentów.
Wniosek będzie można wygenerować w systemiedo 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00; do tego dnia wniosek powinien zostać złożony w placówce pierwszego wyboru.
Link dla rodziców/opiekunów do składania wniosku: https://gliwice.formico.pl
20 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych ,w terminie od 20 kwietnia 2022 r. od godz. 9:00 do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
29 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Obowiązujące kryteria przyjęć:
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 (3-6 latki), dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.
Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Kryteria lokalne mogą Państwo zobaczyć pod adresem https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452
Terminy rekrutacji - link do zarządzenia: https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477
Szczegóły w Materiałach do pobrania: zasady_rekrutacji_na_rok_szkolny_2022_2023.pdf

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej (pdf)


Oswiadczenie o wielodzietnosci (pdf)


Oswiadczenie samotne wychowywanie kandydata (pdf)


Oswiadczenie polozenie wybranej placowki (pdf)


Oswiadczenie w sprawie podpisow (pdf)Potwierdzenie woli (docx)


Zarządzenie i terminy rekrutacji (pdf)


Informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022(docx)