Kodeks zachowań przedszkolaka

ustalony przez Rodziców i Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach zaopiniowany pozytywnie na zebraniach z Rodzicami.


SALA ZABAW

Dziecko ma prawo do:

- Bezpiecznego pobytu na sali

- Intymności

- Zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań

- Indywidualności

- Zabawy

- Dbania o higienę osobistą

- Spokoju i wypoczynku

- Nietykalności osobistej

- Akceptacji i szacunku

- Podmiotowego traktowania

- Wrażania własnych myśli

- Popełniania błędów

- Zmienności nastrojów

- Korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali

- Korzystania z posiłków w higienicznych warunkach

- Urozmaiconych posiłków i zaspokajania łaknienia

- Wrażania swoich inwencji twórczych

- Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów

- Opieki i pomocy ze strony osób dorosłych

Dziecko ma obowiązek:

- Przestrzegać zawarte umowy dotyczące bezpieczeństwa swojego i innych

- Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela

- Szanować mienie

- Zachowywać porządek i czystość

- Współdziałać w zespole

- Szanować prawa innych

- Szanować wytwory pracy innych

- Stosować formy grzecznościowe

- Liczyć się ze zdaniem innych

- Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych

- Polubownie rozwiązywać konflikty

- Uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej

SZATNIA

Dziecko ma prawo do:

- Posiadania własnej półeczki

- Korzystania z pomocy dorosłych podczas ubierania i rozbierania się

- Poczucia bezpieczeństwa

- Ubierania się we własnym tempie

- Dbania przez dorosłych o jego rzeczy

- Prywatności i nietykalności rzeczy osobistych przez niepożądane osoby

Dziecko ma obowiązek:

- Utrzymywać ład i porządek w swojej półce

- Reagować na polecenia osoby odpowiedzialnej za szatnię

- Zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych

- Stosować zawarte umowy w życiu codziennym

- Zachować ciszę i spokój

- Nie biegać po szatni i holu

- Bezpiecznie chodzić po schodach

- Szanować prace plastyczne innych grup wywieszone na wystawce prac

- Dbania o własną odzież

- Żegnania się z rodzicami na terenie szatni

OGRÓD PRZEDSZKOLNY

Dziecko ma prawo do:

- Korzystania ze wszystkich urządzeń na terenie ogrodu przedszkolnego

- Bezpiecznej i dobrej zabawy

- Opieki ze strony osób dorosłych

- Wyboru miejsca zabawy

- Zaspokajania własnej ciekawości

- Poznawania różnych środowisk przyrodniczych

- Zaspokajania potrzeb fizjologicznych podczas pobytu w ogrodzie

- Czucia się współgospodarzem ogrodu przedszkolnego

- Eksperymentowania

- Uprawiania sportów

Dziecko ma obowiązek

- Stosować zasady bezpieczeństwa

- Nieoddalania się od grupy poza wyznaczony teren

- Stosowania się do zawartych umów dotyczących korzystania z urządzeń do zabaw

- Poszanowania przyrody

- Szanowania pracy innych

- Dbania o czystość otoczenia ( nie zaśmiecania ogrodu )

- Reagować na umowne sygnały i polecenia dorosłych

- Poszanowania sprzętów ogrodowych, sprzętu sportowego oraz środowiska naturalnego

- Nie zrywania i nie zjadania nieznanych roślin

NAGRODA

- Pochwała na tle grupy

- Obdarzenie dziecka zaufaniem zabawa atrakcyjną zabawką

- Pełnienie dyżuru

- Reprezentowanie grupy

- Chodzenie w pierwszej lub ostatniej parze

- Gest, mimika

- Drobny upominek ( emblemat, naklejka )

- Przewodzenie w zabawie

- Zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy

- Dodatkowe zadanie

- Przewodzenie zespołom

- Pomoc nauczycielowi w drobnych pracach

- Wyróżnienie ustne lub rzeczowe

ŚRODKI ZARADCZE

- Brak pochwały

- Gest, mimika

- Brak wyróżnienia

- Czasowe odsunięcie od zabawy

- Czasowe odsunięcie od dodatkowych zadań

- „Ławka przemyśleń”

- Smutek nauczyciela

- Nie wyrażenie zgody na przywileje

- Zwrócenie uwagi indywidualnie

- Przekazanie informacji rodzicom


Opracowany przez nauczycieli i dzieci Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach